Jiaxin Chen, Electric and neon lights (photo: Jiaxin Chen)