Jiaxin Chen, Dancer (mp4: Jiaxin Chen e Pasquale Polidori)